dissabte, 18 de març del 2006

Sofía Malagón: Study of the immigrant population’s attitude towards organ donation in two groups from Pakistan and Morocco


Sofía Malagón. Universitat de Barcelona.
Re v i s t a d e Bi o é t i c a y De r e c h o N Ú M E R O 7 - J U N I O 2 0 0 6
A r t í c u l o
Study of the immigrant population’s attitude towards organ donation in two groups from Pakistan and Morocco

 Per veure l'article cliqueu el link.

http://www.scribd.com/fullscreen/59888376?access_key=key-2ovastu0ryef5l439oyt

Àgata Ylla